This is alternative content.

Prevádzkový poriadok

Pravidlá pre:


Telovýchovno-športového zariadenia
Prevádzkový poriadok telovýchovno-športového zariadenia je vypracovaný v zmysle § 22 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení v niektorých zákonoch v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 vyhlášky MZ SR č. 525/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.
 

1 Prevádzkovateľ

1.1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia.

názov: JURION s.r.o.
Sídlo: Hrobáková 13, 851 02 Bratislava
IČO: 45 594 937
DIČ: 2023053780
prevádzka: Na pažiti 6/d, 900 21 Svätý Jur
kontakt: 0908 – 714 652 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 65663/B zriaďovateľ: Ing. Hedviga Valentová


1.2 Prevádzka zariadenia

1.2.a. Druh a spôsob poskytovania služieb.
Zariadenie JURION sa prioritne využíva ako zariadenie slúžiace na regeneráciu a rekondíciu našich klientov. Telocvične na pohybové aktivity a učebňa na mimoškolské vzdelávanie. Máme k dispozícií aj detský kútik. Zároveň priestory poskytujeme zmluvne aj organizáciám a jednotlivcom na obdobné účely.

Špecifikácia zariadenia:
- veľká telocvičňa: rytmické a gymnastické činnosti, rozvoj telesnej zdatnosti, spoločenské a prezentačné aktivity spoločnosti.
- malá telocvičňa: rozvoj telesnej zdatnosti, relaxačné cvičenia,
- učebňa: mimoškolské vzdelávacie aktivity – kurzy maľovania dospelých, jazykové kurzy a i.
- kancelária
- detský kútik
- šatňa
- sociálne zariadenia

1.2.b. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa klientov zariadenia JURIONu.

- Klient môže využívať služby na základe riadne zaplateného vstupného.
- Deťom do 18 rokov je využívanie služieb povolené len v doprovode a na zodpovednosť rodičov alebo inej dospelej osoby.
- Pohyb deti v priestoroch je výhradne v zodpovednosť rodičov ako aj využívanie detského kútiku. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené deťmi bez dozoru.
- Klientom odporúčame, aby pred začatím cvičenia absolvovali lekársku prehliadku alebo konzultáciu s lekárom, či dané cvičenie je pre neho vhodné.
- Skrinky v šatni nie sů určené na odkladanie cenných vecí.
- Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené výhradne skrinky a priestory v šatni.
- Klient vstupuje na hodinu cvičenia vo vhodnom a čistom športovom odeve a obuvi.
- Z hygienických dôvodov je klient povinný používať vlastný uterák pri cvičení.
- Cvičebné náradie a ďalšie vybavenie JURIONu je klient povinný používať jedine spôsobom na to určeným, a tak aby nedochádzalo poškodeniu a ohrozeniu zdravia vlastného alebo zdravia iných klientov.
- Klient používa všetky vybavenia JURIONu na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, neberie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
-Klient je povinný z hľadiska bezpečnosti ohlásiť personálu akúkoľvek poruchu zariadenia.
- Klient je povinný rešpektovať pokyny personálu.
- Osobám v podnapitom stave, osobám pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok je vstup do JURIONu zakázaný.
- V priestoroch JURIONu je zákaz fajčenia.
- V priestoroch JURIONu sú zakázané všetky činnosti okrem uvedených v bode

1.2.a.. Výnimku zo zákazu udeľuje výlučne zriaďovateľ spoločnosti po posúdení účelu, bezpečnostných a hygienických podmienok.

1.2.c. Podmienky prevádzky.

Užívatelia sú povinní šetrne zaobchádzať s vybavením ako aj s priestormi. Užívatelia nesmú znepríjemňovať nadmerným hlukom život obyvateľom susedných domov a spoločností a rešpektovať verejný poriadok. V priestoroch je zakázané fajčiť.

1.2.d. Zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch musí byť zabezpečené dostatočné osvetlenie, vetranie, vykurovanie podľa potreby, prívod teplej a studenej vody. V priestoroch je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom, každý pracovník musí mať platný zdravotný preukaz. Prevádzkovateľ je povinný dodržať pokyny protipožiarnych bezpečnostných predpisov. Klient pri používaní cvičebného náradia musí postupovať podľa návodu výrobcu, a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov.

1.3 Organizácia starostlivosti o priestory

1.3.a. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia.

- Prevádzka je udržiavaná v poriadku a čistote.

Sanitačný režim zahŕňa nasledovné činnosti:

- veľká telocvičňa – umývanie denne
- malá telocvičňa – vysávanie denne
- čistenie a dezinfekcia WC, umývadiel a spŕch denne
- čistenie šatňových skriniek denne
- vetranie v priestoroch JURIONu denne podľa potreby
- vlhká mechanická očista umývateľných povrchov stien a nábytku 1x týždenne
- vynášanie komunálneho odpadu denne

1.3.b. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov.

Mechanická očista veľkej telocvične sa vykonáva utieraním prachu antistatickými handrami a následne sa vykoná umytie podlahy na vlhko s použitím dezinfekčných prostriedkov vhodných na laminátovú podlahovú krytinu. Priestory v ktorých sa nachádzajú kobercové krytiny sa vysávajú v pravidelných intervaloch a minimálne 1x štvrťročne tepujú špeciálnymi dezinfekčnými prostriedkami vhodnými na údržbu kobercovej krytiny. Pri používaní dezinfekčných a iných čistiacich prípravkov na údržbu postupujeme podľa návodu od výrobcov konkrétneho prípravku a dodržiavame dobu expirácie.

1.3.c. Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien.

Čistenie osvetľovacích telies a okien sa vykonáva v pravidelných intervaloch, minimálne 1x štvrťročne. Prevádzkový poriadok je zverejnený na www.jurion.sk a pri vstupe do priestorov JURIONu.


Svätý Jur 17.6.2010 Ing. Hedviga Valentová

zriaďovateľ